Psalm 100 – Służcie Panu z weselem!

Psalm. Dziękczynienie.
Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie;

służcie Panu z weselem!
Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim!

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem:
On sam nas stworzył, my Jego własnością,
jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia,
wśród hymnów w Jego przedsionki;
chwalcie Go i błogosławcie Jego imię!

Albowiem dobry jest Pan,
łaskawość Jego trwa na wieki,
a wierność Jego przez pokolenia.