Psalm 130 – Z otchłani grzechu ku Bożemu miłosierdziu

Pieśń stopni.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,

o Panie, słuchaj głosu mego!
Nakłoń swoich uszu
ku głośnemu błaganiu mojemu!

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Cię otaczano bojaźnią.

W Panu pokładam nadzieję,
nadzieję żywi moja dusza:
oczekuję na Twe słowo.

Dusza moja oczekuje Pana
bardziej niż strażnicy świtu,
.

Niech Izrael wygląda Pana.
U Pana bowiem jest łaskawość
i obfite u Niego odkupienie.

On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.