Psalm 82 – Los niegodziwych sędziów

Psalm. Asafowy.
Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów,
pośrodku bogów sąd odbywa:

«Dokądże będziecie sądzić niegodziwie
i trzymać stronę występnych?

Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym,
wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu i ubogiemu!

Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza,
wyrwijcie go z ręki występnych!

Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją,
błąkają się w ciemnościach:
cała ziemia chwieje się w posadach.

Ja rzekłem: Jesteście bogami
i wszyscy – synami Najwyższego.

Lecz wy pomrzecie jak ludzie,
jak jeden mąż, książęta, poupadacie».

O Boże, powstań, odbądź sąd nad ziemią,
bo wszelkie narody są Twoją własnością.