Psalm 96 – Śpiewajcie Panu pieśń nową!

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!

Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię,
z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!

Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów,
Jego cuda – wśród wszystkich ludów!

Bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
wzbudza On większy lęk niż wszyscy bogowie.

Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda,
a Pan uczynił niebiosa.

Przed Nim kroczą majestat i piękno,
potęga i jasność w Jego przybytku.

Oddajcie Panu, rodziny narodów,
oddajcie Panu chwałę i [uznajcie] potęgę;

oddajcie Panu chwałę Jego imienia!
Nieście ofiary i wchodźcie do Jego przedsieni,

oddajcie pokłon odziani w święte szaty!
Zadrżyj, cała ziemio, przed Jego obliczem!

Mówcie wśród pogan: Pan jest królem.
Umocnił świat, by się nie poruszył:
ze słusznością wymierza ludom sprawiedliwość.

Niech się cieszy niebo i ziemia raduje;
niech szumi morze i to, co je napełnia;

niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich,
niech się także radują wszystkie drzewa leśne

przed obliczem Pana, bo nadchodzi,
bo nadchodzi, aby sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie,
z wiernością swą – narody.