Psalm 97 – Bóg Królem i Sędzią świata

Pan króluje: wesel się, ziemio,
radujcie się, mnogie wyspy!

Obłok i ciemność wokoło Niego,
sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu.

Ogień idzie przed Jego obliczem
i pożera dokoła Jego nieprzyjaciół.

Jego błyskawice świat rozświecają,
a ziemia patrzy i drży.

Góry topnieją jak wosk przed obliczem Pana,
przed obliczem Władcy wszystkiej ziemi.

Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość,
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Muszą się wstydzić wszyscy, którzy czczą posągi
i chlubią się bożkami;
wszyscy bogowie hołd Mu oddają.

Słyszy o tym i cieszy się Syjon
i radują się córki Judy
z Twoich wyroków, o Panie!

Tyś bowiem, Panie, wywyższony – ponad całą ziemię
i niezmiernie wzniosły pośród wszystkich bogów.

Pan miłuje tych, co zła nienawidzą,
On strzeże życia swoich świętych,
wyrywa ich z ręki grzeszników.

Światło wschodzi dla sprawiedliwego
i radość dla ludzi prawego serca.

Sprawiedliwi, weselcie się w Panu
i wysławiajcie Jego święte imię!