Psalm 135 – Chwalcie potężnego Boga!

Alleluja.
Chwalcie imię Pańskie,
chwalcie, słudzy Pańscy,

wy, którzy stoicie w domu Pańskim,
na dziedzińcach domu Boga naszego.

Chwalcie Pana, bo dobry jest Pan,
śpiewajcie Jego imieniu, bo łaskawe.

Pan bowiem wybrał sobie Jakuba,
Izraela – na wyłączną swoją własność.

Wiem, że Pan jest wielki
i że Pan nasz jest nad wszystkimi bogami.

Cokolwiek Panu się spodoba,
to uczyni na niebie i na ziemi,
na morzu i we wszystkich głębinach.

Sprowadza chmury z krańców ziemi,
wywołuje deszcz błyskawicami
i dobywa wiatr ze swoich komór.

Poraził pierworodnych w Egipcie,
od człowieka aż do bydlęcia.

,
zdziałał znaki i cuda
przeciw faraonowi i wszystkim jego sługom.

Poraził wiele narodów
i zgładził królów potężnych:

amoryckiego króla Sichona
i Oga, króla Baszanu,
i wszystkich królów kananejskich.

A ziemię ich dał w posiadanie,
w posiadanie Izraela, swojego narodu.

Twe imię, Panie, trwa na wieki,
Twa pamięć, Panie – z pokolenia w pokolenie.

Pan bowiem zapewnia praworządność swojemu ludowi
i lituje się nad swymi sługami.

Bożki pogańskie to srebro i złoto,
dzieło rąk ludzkich.

Mają usta, ale nie mówią,
mają oczy, ale nie widzą.

Mają uszy, ale nie słyszą;
i nie ma oddechu w ich ustach.

Podobni są do nich ci, którzy je robią,
i każdy, co w nich ufność pokłada.

Domu Izraela, błogosław Pana,
domu Aarona, błogosław Pana!

Domu Lewiego, błogosław Pana,
wy, co boicie się Pana, błogosławcie Pana!

Niech będzie błogosławiony Pan z Syjonu,
który mieszka w Jeruzalem!
.